Lastige vragen zonder antwoord – deel II: geld

In de mooie maand juni heeft iedereen die wou via de zandbaronnen-website vragen mogen stellen aan “het beleid”. Datzelfde beleid heeft toen opnieuw (onze) portemonnee getrokken, zodat de ingehuurde deskundigen tegen betaling hun werk nog eens mochten overdoen. Met een uitgebreide antwoordenbundel als resultaat, ergens in de loop van augustus rondgestuurd naar de vragenstellers.

Alleen: niet voor alle vragen was een antwoord terug te vinden.
Zelfs geen antwoord naast de kwestie.

In de minder mooie maand december heeft jonge vrijwilliger Simon de lock-down gebruikt om zich aan een taaie vergelijking te zetten: welke – veelal lastige – vragen bleven openstaan, zonder een antwoord die naam waardig?
Vandaag: een bloemlezing rond het thema “geld”

“De gemeente Bocholt haalt ruim een kwart van haar inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (de grondbelasting).
Wat is de belastinggrondslag voor een diepe ontginningsput gelegen in een ontginningszone met nabestemming natuur? Concreet: welke gemeentelijk aandeel in de grondbelasting levert jaarlijks het Koowt van Winters?”

“De resterende gebouwen en kantoren van de voormalige PRB staan al jaren leeg. Welke initiatieven heeft het om geld verlegen gemeentebestuur van Bocholt sinds 2000 ondernomen om deze panden op de inventaris van de leegstaande bedrijfsgebouwen te krijgen – dit met het oog op een mogelijke opbrengst voor de gemeente? “

“Welke garanties worden er geboden dat de sanering en nodige werken tot herbestemming effectief worden uitgevoerd en dat de kosten daartoe niet afgewenteld worden ? Als de kosten door de exploitanten moeten worden gedragen, welke waarborgen zijn er dat deze ondernemingen dit dan ook doen, daartoe voldoende solvabel zijn en de kosten ervan correct ingeraamd worden met periodieke actualisering en daartoe dan afdoende zekerheden worden geboden?”

Laat uw stem horen, en dien ook een bezwaarschrift in voor 17 januari.