Miserie voor Kaulille, centen voor Bocholt: de finale

Gisterenavond, maandag 18 mei, heeft de gemeente Bocholt voor de eerste keer in vier jaar tijd een informele primeur gegeven aan lokale betrokkenen over de geplande grootschalige ontbossing en ontzanding van Kaulille. Via een Zoom-sessie mocht het studiebureau GEOSTED onder supervisie van de schepenen Cardinaels en Vanmierlo (burgemeester Van Baelen was om gezondheidsredenen verontschuldigd) enkele lokale trekkers van planPRBeter vzw de verwachte timing toelichten van het gemeentelijk RUP “Zandcluster Kaulille”. De schepenen leken erg veel lol te beleven aan de opgewarmde kost geserveerd door het studiebureau. Geen mooier vermaak dan leedvermaak?

De gemeente mikt op eind juni 2020 voor een voorlopige vaststelling door de gemeenteraad, op de zomermaanden voor een openbaar onderzoek, en op het najaar van 2020 voor een definitieve goedkeuring. Dit moet het pad effenen voor een “gefaseerde” ontbossing en ontzanding gedurende de komende dertig jaar. Dit over een oppervlakte van ruim 200 hectare, waarvan actueel een 140-tal hectare bos.

Voor de zone “Achterste Hostie” zijn de plannen ongewijzigd sinds de eerste verplichte openbaarheid in het voorjaar van 2016. Richting 2050 is de bestaande plas ruim drie keer groter geworden, en is meer dan 40 hectare actueel en volgens het geldende gewestplan zone-eigen bos op landduinen verdwenen. Motivatie: de uitbreidingswensen van een lokaal betonzandbedrijf, dat omwille van die “regionale markt” alle transport via de weg, zijnde de kernen van Kaulille en Lozen, “moet” laten verlopen.

Win(ters) for Life, inderdaad.

Voor de voormalige PRB-terreinen (ca. 160 ha groot) zijn de plannen in 2018 al licht bijgesteld: de ontbossings- en ontzandingsplannen voor dit te saneren en te herbestemmen industrieterrein zijn in beperkte mate afgestemd op de aanwezigheid van biologisch zeer waardevolle bosbestanden (zonevreemd, gezien de gewestplanbestemming) en op de aanwezige erfgoedwaarden, zoals de restanten van het Napoleonskanaal.

Nog te onthouden van gisteren: volgende week, vanaf 25 mei, mag de Bocholtenaar – ook die uit Kaulille – een nieuwe folder in de bus verwachten over de zegeningen van de zandwinning.

In de week van 1 juni hoopt de gemeente via een website een on-line bevraging te kunnen organiseren over het project. Corona, weet u wel. Uitstel tot in normale tijden, met een toelichting in zaal voor een levend(ig) publiek door de zandvrienden van dienst, is blijkbaar geen optie. Dat het dossier ten tijde van de “publieksbevraging” al kant en klaar is met het oog op de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad is uiteraard maar een detail.